Kol Kola Vakfı

KOL KOLA BAĞIMLILIKTAN KURTARMA

SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

 

VAKIF:
Madde 1- Vakfın adı “Kol Kola Bağımlılıktan Kurtarma Sağlık ve Eğitim Vakfı”dır. Bu resmi senette sadece vakıf olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın merkezi, Ankara İli, Çankaya ilçesinde olup, adresi “İran Caddesi 21, Karum İş Merkezi A Blok 4. Kat 393, Kavaklıdere, Ankara”dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ya da yurtdışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:
Madde 3- Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı diğer birtakım maddeler bağımlılık yapabilirler; ayrıca, kumar, yemek, cinsellik, spor, internet, sanal oyun, e-mail ya da SMS gönderme, alışveriş bağımlılıkları vardır.

 

Vakıf, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı diğer birtakım maddelere ya da etkinliklere bağımlılık sorunu olanlara ve onlara bakmakla yükümlü olan kişilere, bu bağımlılıklarından kurtulma konusunda yol göstermeyi ve destek olmayı amaçlamaktadır.

 

Bağımlılık sorunu olanlarla çalışan uzmanlara, yardımcı sağlık çalışanlarına, gönüllü kişi ve kuruluşlara, bağımlılıktan kurtarma yöntemleri ve uygulamaları konusunda eğitimler vermeyi ve bu konuda çalışan sağlık kuruluşlarına ve gönüllü kuruluşlara destek olmayı amaçlamaktadır.

 

Bağımlılık sorunları alanında araştırmalar yapmayı ve araştırma sonuçlarından birtakım çıkarımlarda bulunarak, toplumda bağımlılık sorununun olabildiğince üstesinden gelinebilmesi için çalışmalar yapmayı; bu alanda önleyici, bilgilendirici, yol gösterici ilkelerle ve tedavi ilkeleriyle ilgili eğitimler ve yayınlar yapmayı amaçlamaktadır.

 

Bağımlılık sorunu olan kişilere, tedavi olabilmeleri için yol göstermeyi; bu kişileri tedaviye hazırlamak ve tedavileri için, gerektiğinde parasal destek sağlamayı, bu kişilerin tedavilerine katkı sağlayabilmek için gelir getirici toplumsal etkinliklerde bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Tedavi sonrasında da, bu kişileri topluma kazandırabilmek için gerekli girişimlerde bulunmayı; bu kişilerin iş öğrenmelerini sağlamayı, işe yerleştirilmelerine aracı olmayı ve bu kişilere sürekli toplumsal destek sağlamayı amaçlamaktadır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-

 

Bağımlılık alanında terapi ve ruhsal danışmanlık merkezi, tedavi merkezi, poliklinik, tıp merkezi, özel dal merkezi, hastane, psikometri laboratuvarı açar, işletir ve bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir. Bireysel ve grup psikoterapileri yapılmasını, davranışçı terapiler uygulanmasını, toplumsal beceri eğitimleri verilmesini sağlar; bağımlılık psikoterapisi görüşmelerinin süpervizyonuna aracılık eder.

 

Kuracağı iktisadi işletmelerle, uygun görülecek yerlerde ve kapsamda sağlık kuruluşları kurar, bunları donatır ve işletir,  kurulmuş ve kurulacak sağlık kuruluşlarına katkıda bulunur. Bağımlıların tedavi edilmelerine, mesleki beceriler kazandırılmalarına, işe yerleştirilmelerine ve topluma karışmalarına aracılık eder, yardımcı olur ve bunlar için parasal destek sağlar.

 

Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırır.

 

Bağımlılık ve kendini geliştirme konularında, kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, okullara her türlü eğitimi verir; çalıştay, kurs, sempozyum, kongre, konferans, panel vb. etkinlikler düzenler, mezuniyet sonrası eğitimler düzenler ya da düzenlenen bu tür eğitimlere bilimsel destek verir; eğitim etkinliklerinin tanıtımı için reklam verir.

 

Bağımlılık konusundaki araştırmaları ve eğitim etkinliklerini teşvik etmek amacıyla burs, ödül ya da kredi vererek maddi katkı sağlar, madde bağımlılarının tedavilerini ve yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacı ile sağlık merkezleri oluşturur ve oluşmasına destek verir.

 

Bağımlılık alanında ve ilişkili alanlarda her türlü klinik ve toplumsal araştırmayı tasarlar, yönetir ve denetler; bu alanda test ve ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapar ya da yapılmasına aracılık eder. Test ve ölçeklerin basılarak ya da bilgisayar programı olarak yayımlanmasını sağlar. Yaptığı araştırmaların sonuçlarını yurtiçinde ve yurtdışında yayımlar. Araştırma çalışmalarına sponsor olur ya da sponsor bulur.

 

Bağımlılık alanında ve ilişkili alanlarda kitap, kitapçık, dergi, broşür, CD, DVD, film yayımlar, bu alanlarda yayımlanmış yurtdışı yayınları Türkçe’ye kazandırır, internet ortamında her türlü yayıncılık etkinliğinde bulunur; yayıncılık etkinliklerine ilan alır. Sponsorlu ya da sponsorsuz yayınlar yapar.

 

Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, okullara, bağımlılık tedavisi görmüş olanların işe alınması, bu konuda çalışanların hizmet içi eğitimi, kişisel gelişim alanlarında ve bağımlılıkların taranması konularında danışmanlık hizmetleri verir. Öğrencilerin sağlıklı ruhsal gelişimi ve her türlü bağımlılıktan korunmaları için eğitim ve danışmanlık verir, bağımlılık ve ruhsal sorunların ortaya çıkması durumunda, bunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunur.

 

Bağımlılığı önleme ve tedavi konusunda çalışan ulusal ve uluslararası gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği oluşturur.

 

Ayrıca dünyada ve ülkemizde, konu ile yapılan araştırma ve savaşım yöntemlerinden yararlanarak, aynı konuda etkinlikte bulunan gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar.

 

Amaçlarını gerçekleştirmek için kamuoyu oluşturur ve kamuoyunu bilgilendirir.

 

Çağdaş gereksinmelere uygun hukuk düzenlemelerine gidilmesi için girişimlerde bulunur ve bunun için kamuoyu oluşturur.

 

Kazanç amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açar.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5- Vakıf, amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesi’nde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000 TL (altmışbin Türk Lirası)’dır.
Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

 

Madde 7- Vakfın organları aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Yönetim Kurulu
 2. Denetleme Kurulu

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 8- Vakıf 3 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin

adını önceden belirleyerek yazılı olarak yönetim kuruluna verirler. Yönetim kurulu üyeliği, kurucu üyelere sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin aday bırakmamaları, adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri veya vakıf yöneticiliğinden uzaklaştırılmaları halinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçim, kalan yönetim kurulu üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

VAKIF BAŞKANI VE YARDIMCISI:
Madde 9- Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda onun yetkilerini kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ:
Madde 10- Yönetim kurulu ayda en az bir kez, vakıf başkanı ya da iki üyenin çağrısı ile çoğunlukla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş kabul edilir. Toplantıya katılamayacak üye bir başka üyeye vekalet verebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 11- Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği ya da benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi uygular.
j) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapar.
k) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VEKİL TAYİNİ:
Madde 12- Yönetim kurulu, genel ya da belirli durum ve konularda, belirteceği ilkeler kapsamında kendi üyelerinden bir ya da birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir ya da birkaçını, görevlendirebilir, temsilci ya da vekil tayin edebilir.

DENETİM KURULU :
Madde 13- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve Vakıf Denetim Kurulu’nun denetimine tabidir.

 

Vakıf Denetim Kurulu, vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, yönetim kurulunca, tümü kendi içinden veya yalnız biri dışarıdan olmak üzere iki yıl için seçilecek 2 (iki) kişiden oluşur. Ayrıca yönetim kurulundan olmak üzere 1 (bir) yedek üye seçilir. Herhangi bir nedenle ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemini izleyen altı ay içerisinde yapılacak iç denetim rapor ve sonuçlarını Vakıflar Yönetmeliği’nin (Ek-7) formuna uygun olarak düzenleyerek ilgili bölge müdürlüğüne göndermek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

Vakıf Denetleme Kurulu, vakfın iş ve işlemlerini Vakıflar Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirir.

HUZUR HAKKI:
Madde 14- Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilmeyecektir.

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 15- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü koşullu ya da koşulsuz bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 16- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 17- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 18- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne devredilir.
Vakfın sona ermesi, yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı karar ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

VAKIF KURUCULARI:

Madde 19- Vakıf kurucularının ad ve soyadları aşağıda verilmiştir.

 

 1. Halil Ertuğrul Köroğlu
 2. Ferhan Köroğlu
 3. Gönenç Köroğlu
 4. Kutalp Köroğlu
 5. İbrahim Şeref Topkaya
 6. Yavuz Ataoğlu (mali müşavir)
 7. Serhat Işık (hukuk müşaviri)

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1-

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, kurucu üyelerden olan;

 1. Halil Ertuğrul Köroğlu
 2. Ferhan Köroğlu
 3. Gönenç Köroğlu’ndan oluşmuştur.

 

Geçici Madde 2-

Vakfın ilk geçici denetleme kurulu,

 1. Yavuz Ataoğlu ve
 2. Ercan Akbaba’dır.

Yedek üye: Şeref Topkaya